การจัดการ package ที่ conflict กัน บน Centos

# yum repolist
repo id????????????? repo name???????????????????????????????? status
addons?????????????? CentOS-5 – Addons???????????????????????? enabled
base???????????????? CentOS-5 – Base?????????????????????????? enabled
epel???????????????? Extra Packages for Enterprise Linux 5 -?? enabled
extras?????????????? CentOS-5 – Extras???????????????????????? enabled
remi???????????????? Les RPM de remi pour Enterprise Linux 5?? enabled
rpmforge???????????? Red Hat Enterprise 5 – RPMforge.net – da? enabled
updates????????????? CentOS-5 – Updates??????????????????????? enabled

# cd /etc/yum.repos.d
# ll
-rw-r–r– 1 root root 2089 Feb? 5 17:02 CentOS-Base.repo
-rw-r–r– 1 root root? 626 Jun 19? 2008 CentOS-Media.repo
-rw-r–r– 1 root root? 954 Apr 26? 2008 epel.repo
-rw-r–r– 1 root root 1054 Apr 26? 2008 epel-testing.repo
-rw-r–r– 1 root root? 684 Mar? 9? 2007 mirrors-rpmforge
-rw-r–r– 1 root root? 501 Jan? 8 23:05 remi.repo
-rw-r–r– 1 root root? 481 Jan 22 13:18 remi.repo.rpmnew
-rw-r–r– 1 root root? 428 Mar? 9? 2007 rpmforge.repo

# nano CentOS-Base.repo
[base]
name=CentOS-$releasever – Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=spamassass*,rrdtool*

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever – Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=spamassass*,rrdtool*


About this entry