Google เพิ่มทางเลือกการแสดงผล SERP

Google เพิ่มปุ่ม toggle มาทางด้านขวาบนของหน้า search result (SERP) โดยอยู่ก่อนหน้าปุ่ม Search Option
เท่าที่ได้ลองเล่นปุ่มนี้ พบว่าการแสดงผลของบาง keyword ผลของ showing & hiding ตอนนี้ยังเหมือนกันอยู่

Currently showing private results

Currently showing private results

 

Currently hiding private results

Currently hiding private results

 

ตัวอย่างตำแหน่งปุ่ม show/hide private result

SERP with "private results" toggle button

SERP with “private results” toggle button

 


About this entry