วิธีการทำ Clean URL บน Linux

ให้ install mod_rewrite

แก้ไข httpd.conf
ที่ directive Directory ของ server
ตรง

<Directory “/var/www/html”>
Options Indexes FollowSymLinks
ให้แก้

AllowOverride None

เป็น

AllowOverride All

Order allow,deny
Allow from all

</Directory>

save แล้ว restart apache

# service httpd restart


About this entry